Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Administratorem Danych Osobowych jest GK NIERUCHOMOŚCI GRZEGORZ KOWALCZYK.z siedzibą w Radzyniu Podlaskim, kod pocztowy 21-300, przy ulicy Zabielskiej 129, Nip: 5381546447.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres e-mail: g.kowalczyk@gk-nieruchomosci.com lub pisemnie na adres siedziby: Radzyń Podlaski, 21-300, ul. Zabielska 129 oraz telefonicznie pod numerem +48 660 770 127.
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy pośrednictwa lub świadczonych w związku z tą umową usług.
Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób bezpośrednio zainteresowanych.
Jeśli dojdzie, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, do naruszenia ochrony danych osobowych (np. `włamania na serwer, ich utrata), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.
Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do zidentyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.


CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe, jakie będą przetwarzane to m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres nieruchomości w celu realizacji umowy pośrednictwa (art. 6 ust.1 lit. b i c RODO).
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
● zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
● obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),
● dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową pośrednictwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
● prowadzenia analiz statystycznych,
● przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
● prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez GK NIERUCHOMOŚCI GRZEGORZ KOWALCZYK samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,
● realizacji postanowień zawartych w ramach sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, mailingu),
● udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
● prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa, a nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).


UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
● dostęp do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych,
● wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
● cofnięcie w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, gdzie wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
● wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora (m.in. pośrednikom prowadzącym działalność gospodarczą, pracującym w naszej firmie na mocy umowy współpracy), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), kancelarie notarialne, doradcy kredytowi, urzędnicy, fotografowie, doradcy prawni oraz księgowy.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi pośrednictwa przez GK NIERUCHOMOŚCI GRZEGORZ KOWALCZYK a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług pośrednictwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.


PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe nie będa przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.